Jedině Pán Ježíš Kristus je jediná naděje pro všechny.

Teologický článek Bc. Oldřicha Kalouse

Kde budeme trávit věčnost? Lidé od nepaměti zajímají a 2 základní otázky, a to existence života a smrti. Každým rokem nám tuto realitu připomínají strohé statistické údaje. Jen za loňský rok bylo v naší zemi 96.097 narozených a 117.913 zemřelých. Příčiny smrti jsou různé – stáří, autohavárie, nemoci typu rakoviny, vraždy, sebevraždy, a to dokonce i z existenčních důvodů. Těmito sebevraždami se nezabývají ani politici a státní úředníci, proč lidé stále více páchají sebevraždy z existenčních důvodů, když je o vše připraví lichváři a exekutoři a oni neví kudy kam, tak si vezmou život. Život je ale dar od Boha, ten bychom si brát sami neměli.
Tajemství smrti zajímá každého člověka. Díky lékařskému pokroku se při oživovacích pokusech občas podaří někoho vrátit od prahu smrti. Otázka přežití se v dnešní době stala lákavým tématem pro bádání. Vzrušují nás úvahy o životě a smrti. Jistě někteří z nás znají knihu od Moodyho – Život po životě.
Skutečnost zrození a pak jen neodvratné umírání vytváří v člověku pocit nemohoucnosti, tísně a úzkosti. Většinou si ani nechceme připustit, že smrt na  nás číhá v každém okamžiku, neradi se o ní vůbec bavíme. Smrt se však dovede naší mysli někdy důrazně připomenout!
Smrt je nevyhnutelná. Naše lidské ego se nikdy nemůže smířit s myšlenkou smrti jako konce existence. Kdo by mohl připustit, že smyslem života je proměna lidské bytosti na prach země? Náš duch se bouří a takovou představu odmítá. Opravdu není nic, v co bychom mohli doufat?
Mnoho lidí potlačuje myšlenku na smrt a snaží se jí zbavit tím, že prostě na ni odmítá myslet. Smrt je však nevyhnutelná. Platí pro všechny bez výjimky (pro papeže, prezidenta, premiéry, ministry, senátory, poslance, soudce, státní zástupce, státní úředníky, bankéře, finančníky, lichváře, ale také pro operátory, prodavače, a i pro prostitutky, pro bezdomovce, pro kriminálníky, prostě pro každého). Smrt je nevyhnutelná pro každého z nás, ta se nedá podplatit.
Kdysi jsem slyšel jednu povídačku, Byla to povídačka o bohatém muži, který utratil celé své jmění za stavbu přepychové hrobky. Žádal dokonce, aby mu tam zapojili telefon. Žádost mu však byla zamítnuta, protože nemohl dát záruku, že bude po smrti pravidelně platit. Za hranici opravdové smrti však nelze proniknout. Prostě naše oči se otevřou, až když se zavřou.

Pokud lidé uvažují o existenci života po smrti, mluví ve svých představách většinou o krásném “ onom světě“ pro všechny lidi. Je to ovšem falešná představa, která chce člověka zbavit zodpovědnosti za jeho pozemský život, končící stejně smrtí. Ale ta však může znamenat zásadní účel: Buď věčný život v nebi, nebo věčné drama v pekle.
Jenom Boží slovo Bible, odhaluje pravdivě roušku tajemství záhrobí. Jediný Ježíš Kristus, Boží Syn, který žil na této zemi a zemřel, se opět vrátil do života. Vstal z mrtvých, je živý! Rozbil pouta smrti a otevírá nám dveře věčného života!
Přinesl nám jedinečné informace o záchraně před věčnou smrtí, zázračnou zprávu – Evangelium: Člověk si za své hříchy zaslouží trest – věčné zatracení. Ježíš Kristus však vzal na sebe lidské viny a nechal se za nás odsoudit na kříži. Otevřel všem, kteří jeho oběť přijmou, cestu do věčného života v nebi. Hovořil o tom s lidmi před i po své smrti. Slíbil, že je bude doprovázet i na jejich poslední cestě.
Už dnes je nutné se připravit na věčnost, dokud máme čas. Doba našeho pozemského putování života je vyměřena a zítřek už nám nepatří. Rychlost, s jakou život utíká, by nás měla vést k zamyšlení. Se vší vážností se připravme na velkou cestu neboť: „Každý krok v životě je vlastně krokem ke smrti.“
Bláhoví jsou lidé, kteří si zakládají svou existenci na materialismu, moci a životu bez Boha. V Bibli můžeme číst podobenství o boháči – však takové Bůh varuje: „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čin bude to, co jsi nashromáždil?“ (Lukášovo evangelium 12/20). Pomatený je člověk ten, který ztratil opravdový smysl života na planetě Zemi: Vždyť jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? (Matoušovo evangelium 16/26)
Jsou 2 cesty. A to nám Pán Ježíš Kristus připomíná, že jsou jen 2 možné cesty.  S ním do jeho nádherného ráje, nebo bez něho do věčného trápení. Pán Ježíš Kristus nám dá po smrti takové místo, jaké jsme mu dali v našem životě na Zemi.
Ne, život není tisíciletý cyklus převtělování (reinkarnace), ani návrat do těla zvířete, živočicha či rostliny. Bible jasně říká: A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. (Židům 9/27-28).
Ježíš je Spasitel, lidstva Vykupitel. Nic Pánu Ježíši nemůže zabránit, aby přišel do našich nejistot a zranění. Ani čas, ani prostor. Nic též nemůže zabránit Duchu svatému, aby pronikl hluboko do lidského srdce a změnil je.
Pán Ježíš slibuje každému: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. (Bible Janovo evangelium 11/25). Je životní sílou pro každého, kdo ho přijme do svého srdce a uvěří v něho a následuje ho jako svého Pána a Spasitele.
Pokud tomu věříme, tak pak ho můžeme přijmout do svého srdce. Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži za hříchy každého z nás, a to proto, aby nás zachránil před věčnou smrtí a připravil nám věčný život v nebi. Pokud v něho věříme, tak On bude stát při nás v každém okamžiku našeho života a převede nás osobně i přes práh smrti. Ano! Jedině Pán Ježíš Kristus je jediná naděje pro všechny.
————————————–
Biblické verše, kde se píše o smrti:  Žalm 23, 1.Koritnským 15/35-45, 1.Korintským 15/51-57, 1.Thesalonickým (Soluňským) 4/13-18, Matoušovo evangelium 22/23-32

Bc. Oldřich Kalous, 19.3.2016

Kristus

Komentáře