VÁNOCE DLE BOŽÍHO SLOVA BIBLE

O tom, že se blíží vánoce, tak to můžeme v našich super a hyper marketech sledovat již od měsíce září, kdy se objevují v nabídce kolekce na stromečky a další pochutiny. Prostě zase si obchodníci na těchto svátcích chtějí vydělat mnohem více, než je tomu zvykem v průběhu roku. Ale vánoce nejsou o tom, zda někdo dostane pod stromeček notebook, tablet, mobil, či drahé auto, byt nebo zda dostane něco potřebného a levného, co potřebuje třeba do školy, do práce atd. Ale o čem jsou vánoce a advent? Advent je radostné očekávání. Vánoce jsou o tom, že sem na náš pozemský svět příšel Bůh, vzal na sebe lidskou podobu a narodil se jako dítě z panny. A tou pannou byla Panna Marie. Tu si vyvolil ako obyčejnou ženu Bůh, která porodí do lidské podoby Boha a to jako Pána Ježíše Krista. Její přítel Josef, který byl truhlář a chtěl s Marií žít, tak když se dozvěděl, že je těhotná, tak chtěl na ni zanevřít. Ale ve snu se mu zjevil anděl Páně, který mu řekl, že je vše v Božím řízení a plánu, a aby Marii přijal k sobě. Tak ten Josef tak pak učinil.

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, že se bude dělat soupis. Dnes bychom řekli sčítání lidu. Tehdy v té době to bylo první sčítání lidí. Každý se měl jít zapsat do města, kde se narodil. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, kde se před časem usadil, a šel do Judska do města zvané Betlém, odkud pocházel a kde se narodil. Tak se tam dle nařízení musel jít zapsat už se svoji snoubenkou Marií,
která byla těhotná jako panna.

Když tam došli, tak všechny místa byly plné, protože tam přišlo plno lidí z jiných míst, aby se tam zapsali. Nakonec našli místo v jednom chlévě s ovcemi, které jim poskytl jeden majitel tohoto přístřešku. A právě tam přišla na Marii její hodina. I porodila svého syna prvorozeného a dala jej do plenek a položila do jeslí, když jinde nebylo pro ně místo. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v

hlídkách u svého stáda. Náhle u nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnil se jich strach, bázeň. Anděl jim však řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v nichž má Bůh zaslíbení“. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři vespolek: „Pojďme do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám to Anděl Páně oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii, Josefa a i to děťátko položené do jeslí. Když jej spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno na mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se vrátili oslavujíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim bylo řečeno.

Co z toho vyplývá? Že sem na tento svět přišel Bůh v lidské podobě jako Pán Ježíš Kristus, aby zažil naše lidské jednání a chování a ukázala se nám od něj milost, že vzal naše lidské hříchy na kříž. Ale o tom až zase před velikonocemi na Velký pátek. Prostě význam vánoc je ten, že přišel na svět Spasitel Pán Ježíš Kristus. To je hlavní a podstatné, to by si lidé měli uvědomit a nenechat se ovládat, co budou kupovat a darovat pod stromeček. Podstatné je najít cestu ke Spasiteli – k Pánu Ježíši Kristu. To je to pravé ořechové. To kupování a darování dárků, to není to pravé ořechové. To by si lidé měli uvědomit…

Bc. Oldřich Kalous, teolog

betlem

Komentáře