Zdeněk Macura: V islámu muž může bít ženu, pokud odmítá sex, což neznamená nic jiného než znásilnění.

Rozhovor se softwarovým inženýrem, který se dlouhodobě zajímá o problematiku domácího násilí

Jak jste se dostal k problematice domácího násilí?
Díky dvěma faktorům: Jednak díky mediální kauze, kdy jsem byl požádán o pomoc od I.B. (celkem
dvakrát), ale pak se vše otočilo proti mně. Hledal jsem, jak je toto možné a objevil jsem systém
domácího násilí, kdy se přesně takto projevují jeho oběti, jak se projevovala I.B. Následně díky médiím jsem byl často kontaktován různými ženami jednak přes facebook, email, nebo přímo ve městě na ulici a tyto dámy mi samy od sebe vyprávěly své příběhy a protože jsem badatelský typ člověka, psal jsem si poznámky a vyptával se na různé podrobnosti a vytvářel si postupně své vlastní závěry. Mohu jen říct, že slyšet třeba dvacet příběhů, je ještě hodně málo, aby člověk tomu rozuměl. Je to opravdu dost složitý a rafinovaný systém. Slyšel jsem těch příběhů víc než sto. Druhý faktor byl ten, že až třetina podnájemnic v mém větším domě (pronajímám menší garzonky) jsou vlastně dámy, které buď odešly, nebo utekly od partnera, právě kvůli domácímu násilí. Ony byly vlastně úplně první, které mi o těch věcech vyprávěly.

Proč podle Vás dochází k domácímu násilí?
Obávám se, že na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Lidé, kteří se touto problematikou
zabývají, spíše jsou schopni popsat, jak se to projevuje, nabídnout pomoc, ale otázka proč k tomu
dochází, je podobná, jako byste se ptal, proč je na světě dobro a zlo. Snad by se dalo říct, že to zlo získává prostor proto, že lidé jsou málo na sebe hodní, je mezi lidmi málo lásky, málo šlechetného jednání a potom prostor pro zlo je větší a je mocnější. Pokud ale lidi jsou na sebe více hodní, jsou pokorní, projevují si vzájemně lásku a úctu, nesoudí druhé a podobně, pak zlo má mnohem menší prostor pro působení. Podrobně vysvětlit, jak to myslím, je skoro na jednu malou knížku.

Jaký je Váš názor na islám? Tam je ponižování žen na denním pořádku.
Prvně chci říct, že systém domácího násilí je nezávislý na vyznání, národní příslušnosti, vzdělání,
majetkovém postavení atd. Slyšel jsem také příběhy, kdy křesťanští kazatelé byli typickými pachateli
domácího násilí a jejich ovečky tomu stejně něvěřily, ale oběť musela utéct do jiné země.
U islámu je bohužel jedna smutná věc, jak jsem se dozvěděl, která výrazně znesnadňuje boj proti
domácímu násilí a to, že podle této víry je možné, že za určitých okolností může muž bít ženu, tohle
mám potvrzené přímo od muslimským imánů, takže nejedná se o pomluvu. Navíc muž takto může bít
ženu, pokud odmítá sex, což neznamená nic jiného než znásilnění. Z tohoto bohužel vyplývá, že žena v islámu není v rovném postavení vůči muži, ale v určité formě otrockého postavení. Další velmi závažné body islámu jsou tyto: Trest za odpadlictví, tresty za ateismus, trest za vlastní
názor na zakladatele Mohameda. Tyto tresty, často dokonce tresty smrti jsou v téměř každé islámské
zemi, takže bohužel nelze než konstatovat, že toto hnutí prokazatelně směřuje k potlačení práv a
svobod a tudíž je v rozporu s naším právním řádem.

Jste pro postavení islámu mimo zákon?
Já si nemyslím, že by vůbec taková otázka měla být položena, protože již podle stávajícího právního
řádu České Republiky, pro toho hnutí není místo a jeho provozování je nelegální a protizákonné. Jde
jen o to, že doposud si nikdo nedal tu práci, aby to právně dotáhl do konce a donutil soudy, aby toto
stanovisko zaujaly, protože důkazy pro nelegálnost jsou více než zřejmé a prokazatelné, o tom jsem
zcela jednoznačně přesvědčen. Pokud by někdo argumentoval náboženskou svobodou, pak takto
argumentovat může, ale je jasné, že náboženská svoboda se může týkat jedině a pouze takových
vyznání a náboženských hnutí, které nesměřují k potlačení práv a svobod. A tuto nutnou
podmínku islám bohužel zcela jednoznačně a prokazatelně nesplňuje, a proto se náboženská svoboda nemůže na islám vztahovat. To by si pak mohl každý vymyslet nějakou svojí víru, kde by si
zakotvil nejrůznější diskriminační a obtěžující prvky vůči ostatním a žádal od druhých jeho
respektování. Pokud by u islámu šlo hlavně o privátní způsob vnitřní spirituality, jak je to v podstatě ve většině jiných náboženství, pak by nebyl žádný problém a možná, že některé větve islámu tento přístup skutečně mají, ale buď jsou úplně nevýznamné anebo spíš ani neexistují.
Toto je ten právní pohled na islám. Nesmíme však zapomínat na pohled lidský. 90 procent muslimů
jsou muslimy proto, že se tak narodili a obrovská hrozba trestu za opuštění islámu ze strany
fanatických souvěrců nebo ze strany státu, je v podstatě nutí po celý život v této víře setrvat. Proto je
důležité nedívat se na ně, jako na nějaké viníky, ale naopak jako na oběti, kterým je potřeba pomoci.
V tomto směru jsem pro, aby státy Evropy vyčlenily prostředky, ze kterých by platily křesťanské
kazatele, kteří by dostali přístup do mešit a tam by vysvětlovali učení Ježíše Krista a nabádali je, aby
přestoupili na křesťanství a tak by se mešity postupně měnily na kostely. Je potřeba dělat to stejné, co dělá druhá strana. Saudská Arábie a další státy platí islamizaci, tak Evropa musí začít platit
pokřesťanštění muslimů zejména těch, co jsou v Evropě. Učení Ježíše Krista má nepochybně větší
hloubku a prostor pro pravdu, spravedlnost a lásku. Uvedu pár příkladů:
1. Kamenování žen: V islámu povoleno, Ježíš neříká ne, ale říká, kdo je bez viny hoď první kamenem.
Tím nutí lidi zamyslet se nad sebou. Tento důležitý a spravedlivý prvek v islámu není.
2. Pohled na hezkou ženu: Ježíš jasně říká, že pokud člověka svádí oko ke hříchu, je to jeho problém,
a nikoliv problém té ženy. V islámu je to naopak, tam se vina přikládá ženě. Ježíš vede k tomu, aby se
člověk zamýšlel a pracoval na své vlastní vnitřní čistotě.
3. Farizejství: Ježíš velmi tvrdě útočí na okázalé projevy víry, třeba okázalé veřejné modlení, říká, že
člověk má raději jít do svého pokojíčku, zavřít za sebou dveře, aby nikdo o tom nevěděl a okázalé
veřejné projevy víry tvrdě kritizuje. Toto islám také nezná, tam vnější projev modlení, aby ostatní
viděli, je považován za správný. Okázalé nošení šátků žen.
4. Násilí: Ježíš zcela odmítá násilí. Nechal se bít, nezlořečil, ale naopak se přimlouval za ty, kteří mu
ubližovali. Když se ho jeden jeho následovník zastal pomocí meče, tak Ježíš jej okřikl a způsobené
zranění uzdravil. Islám násilí připouští.
5. Ženy: Ježíš byl obrovský zastánce žen, měl pro ně obrovské pochopení a přede všemi se jich
zastával, přestože byla třeba prostitutka. Když nějaká žena byla posedlá démony, tak ji uzdravil,
neposmíval se jí, neponižoval a usiloval pomoci.
6. Pravý nebo falešný prorok: Ježíš varuje před falešnými proroky a jasně klade u každého vlastní
zodpovědnost za to, koho člověk bere jako za pravého proroka nebo falešného. Islám svobodu o
vlastním posouzení, jestli někdo je pravý nebo falešný prorok nedává. Tam se považuje tvrzení, že
Mohamed je prorok jako za nezpochybnitelné dogma. Přitom právě tato otázka by měla být dána k
vlastnímu osobnímu posouzení každému jednotlivci, samozřejmě s tím, že tento svůj pohled může
kdykoliv změnit bez hrozby trestu.
7. Nový zákon přináší velmi zásadní změnu v pohledu na Boží zákon jako takový. Uznává jeho
platnost, nicméně zároveň dodává, že nikdo není schopen jej dodržet, ale nabízí východisko: A to
především cestou vnitřní privátní spirituality, rozjímáním nad vlastními pohnutky, meditace, působení
Ducha Svatého. Tady to každý může nazývat trochu jinak. Radikální islám však zůstává na té rovině
strohého dodržování zákona a pak se dějí takové věci, jako sekání rukou, kamenování žen, některé jídla jsou nečistá atd. Jasně zde chybí absence a důraz na vnitřní spiritualitu.
8. Vepřové: V Novém zákoně v knize Skutky Apoštolů je příběh, kdy následovníkům Ježíše je jasně
sděleno, že všechna jídla jsou čistá, tedy také vepřové a zavádí se známé pravidlo: “Co Bůh prohlásil
za čisté, nepokládej za nečisté”. Proto, je potřeba muslimům vysvětlit, že to, že křesťané jedí všechny
masa včetně vepřového, není proto, že by Boha neposlouchali, ale naopak, že ho poslouchají.
9. S Novým zákonem se za nečisté nepovažují vnější projevy, ale postoje srdce. Takže když někdo
mluví s cizí ženou a třeba ji přátelsky obejme, nepočítá se to jako něco nutně nečistého, záleží na tom, jaký postoj v srdci v tomto ten člověk měl, a to ví jen on sám, takže nikdo to nemá právo soudit. Islám toto pojetí nezná. Ten toto považuje jako vždy nečisté, nezajímá ho vnitřní postoj. Někdo se opaluje na nudapláži, protože chce mít hezké opálené tělo a celkově se mu líbí být nahý v přírodě, někdo tam jde proto, že ho ovládá nečistý chtíč okukovat druhé. Někdy se v člověku mísí obojí. Jenže do srdce nikdo nikomu nevidí a proto není možné druhé soudit. Nezbývá než říct, že je to jen a jen jejich soukromá věc. Vnější projev nestačí k posouzení. Islám toto pojetí nezná. Výše uvedené body a samozřejmě mnoho dalších by měly být muslimům citlivě vysvětlovány a měla by jim být dávána nabídka konvertovat ke křesťanství s tím, že bohužel v Evropě není možné tuto víru provozovat z důvodu, které jsem výše uvedl. Je potřeba zdůraznit, ať si to neberou osobně, že takové jsou pravidla naší kultury a civilizace. Náboženská svoboda se týká pouze takových vír, které nesměřují k potlačení práv a svobod, což bohužel u islámu prokazatelně neplatí.

Jaký je podle Vás nejlepší způsob řešení domácího násilí?
Měl by existovat systém azylových chaloupek nebo bytečků, které jsou okamžitě k dispozici, u
každého volání o pomoc policie nebo linky pomoci bez nutnosti finančních prostředků a bez nutnosti
čekaní na chválení. Prostě když dáma zavolá na policii, že má z partnera strach, pak policie nezkoumá
jestli je to pravda nebo ne, nežádá důkazy, ale bez jakýchkoliv podmínek nabídne možnost okamžitého útěku na několik různých míst a dotyčná si může sama vybrat, kde chce utéct. Mezitím podezřelý pachatel je držen po nezbytnou dobu na služebně, a když se vrátí, dáma už je pryč a on neví kde. Tato možnost musí být opětovně oběti bez výčitek dávána, i kdyby se k pachateli třeba už potřetí vrátila. Pachatelé jsou dokonalí herci a dokážou pokaždé vymyslet nový scénář a zahrát nové divadlo, že oběť tomu snadno podlehne. S touto schopností pachatelů je potřeba počítat a proto v žádném případě oběti nic nevyčítat, když se třeba už potřetí k pachateli vrátí. Každopádně je dobré ji poučit o tom, že obecně pachatelé domácího násilí jsou dokonalí herci a to, co ona si myslí, že je skutečné, je vlastně jen hra, s cílem ji postupně zničit.

Jaké publikace na toto téma jste již vydal?
Zatím jen jednu, nicméně na svém fcb profilu sdílím mnohé další poznatky na toto téma.

macura

27.4.2016

Komentáře